Herindelingen

Uit ArenaWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Een herindeling is een van de Fusie: vormen


Wat wordt verstaan onder een herindeling?

Er is sprake van een herindeling door instelling en opheffing van gemeenten alsmede wijziging van gemeentegrenzen die naar verwachting het inwonertal van tenminste één van de betrokken gemeenten met 10% of meer zal doen toe- of afnemen.


Variaties in herindeling

De Wet Algemene Regels Herindeling (Wet Ahri) regelt welke instanties het initiatief tot een wijziging van de gemeentelijke indeling (herindeling) kunnen nemen en welke procedures gelden. Het initiatief voor een herindelingsadvies kan genomen worden door gemeenten, provincies of de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Op basis van de Wet Algemene Regels Herindeling (Wet Ahri) zijn 6 varianten van herindelingen te onderscheiden:

  1. Samenvoeging waarbij twee of meer gemeenten van vergelijkbare of verschillende omvang worden opgeheven om een nieuwe gemeente te vormen. De buitengrenzen van de samen te voegen gemeenten blijven ongewijzigd.
  2. Samenvoeging waarbij er sprake is van een grenscorrectie. De buitengrenzen van twee of meer gemeenten in de oude situatie vallen niet samen met de buitengrenzen in de nieuwe gemeente.
  3. Toevoeging waarbij één of meer kleine gemeenten worden opgeheven en worden toegevoegd aan een grotere gemeente.
  4. Toevoeging waarbij sprake is van grenscorrectie. Eén of meer kleine gemeenten worden opgeheven en worden toegevoegd aan een grotere gemeente waarbij tevens sprake is van een grenscorrectie.
  5. Grenscorrectie waarbij geen gemeenten worden opgeheven of een nieuwe wordt gevormd.
  6. Opsplitsing waar een grote gemeente wordt opgesplitst in twee of meer kleine gemeenten.


Handvatten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de brochure Handvatten voor gemeentelijke herindeling uitgegeven. De brochure is het resultaat van een verkenning onder zeven recent gefuseerde gemeenten

Persoonlijke instellingen