Plusregio

Uit ArenaWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een vorm van een intergemeentelijke samenwerking.


Een plusregio (ook wel stadsregio, Wgr-regio of Wgr-plusregio genoemd) is een regionaal openbaar lichaam van verscheidene Nederlandse gemeenten in een stedelijk gebied waaraan wettelijke taken zijn toebedeeld. Plusregio's moeten de regionale afstemming in de desbetreffende stedelijke gebieden op het terrein van wonen, werken, verkeer en vervoer verbeteren.

Bestuurlijke achtergrond

In de jaren ‘90 leefde de gedachte om in bepaalde stedelijke gebieden tot de vorming van stadsprovincies te komen, mengvormen van provincies en gemeenten. Onder de Kaderwet bestuur in verandering zijn toen een aantal regionale openbare lichamen ingesteld die op termijn stadsprovincies moesten gaan vormen.


De Kaderwet is inmiddels komen te vervallen. In plaats hiervan kent de Wet gemeenschappelijke regelingen nu een aantal bepalingen over samenwerking in zogeheten plusregio’s. De oude Kaderwetgebieden gelden nu krachtens de nieuwe regels van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dient een register bij te houden van plusregio’s. Doel hiervan is dat op één centrale plaats kan worden nagegaan welke plusregio’s er zijn en wat hun taken en bevoegdheden zijn.


Bestuurlijk gezien is de plusregio een extra bestuurslaag naast het Rijk, de provincies, de gemeenten en waterschappen. Het bestuur van een plusregio wordt niet rechtstreeks door de burger gekozen. Het ontbreken van een rechtstreeks gekozen bestuur wordt in democratisch opzicht als nadeel gezien.

Overzicht plusregio's

Op 1 januari 2006 hebben de samenwerkingsgebieden rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Enschede en Hengelo, en Arnhem en Nijmegen de status van plusregio gekregen. Tot die datum was de samenwerking in deze gebieden gebaseerd op de Kaderwet bestuur in verandering. Zie ook de website van zeven plusregio's.

Met de publicatie in de Staatscourant van 23 maart 2006 is ook de plusregio Parkstad Limburg een officiële plusregio geworden.


Eind 2005 maakten 108 gemeenten deel uit van een plusregio.

Andere stedelijke gebieden

Behalve de plusregios zijn er in Nederland ook andere stadsgewesten. Dit zijn o.a.:

  • Kennemerland, Stadsgewest Haarlem
  • Regiovisie Groningen-Assen
  • Holland Rijnland
  • Drechtsteden
  • Breda-Tilburg
Persoonlijke instellingen