Wettelijke procedurefase

Uit ArenaWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

De wettelijke procedurefase is een van de fasen van Fusie: Fusieproces.


De wettelijke procedurefase bestaat uit de volgende verplichte stappen:

  1. Vaststellen herindelingontwerp door de raden en toezenden aan GS
  2. Ter inzage legging herindelingontwerp gedurende 8 weken
  3. Vastellen gelijkluidend herindelingadvies door de raden en toezenden aan GS
  4. GS stellen zienswijze op en zenden dit met herindelingadvies toe aan de minister
  5. Activiteiten in het kader van de Kieswet (register kiesgerechtigden, registratie politieke groeperingen, kandidaatstelling, oproeping verkiezingen, etc.)
  6. Minister zendt binnen 4 maanden na ontvangst van het advies van GS een herindelingregeling aan de ministerraad
  7. Besluitvorming Ministerraad en toezending ontwerpwet aan parlement
  8. Tussentijdse raadsverkiezingen
  9. Staatsblad en inwerkingtreding
  10. Start herindeling


Als herindelingadviezen voor 1 juli van enig jaar – voor zover aan de orde met de voorgeschreven provinciale zienswijze – aan de Minister worden aangeboden, en op basis waarvan de Minister inderdaad wetsvoorstellen wil doen, zal de Minister een inspanningsverplichting aangaan om vervolgens binnen anderhalf jaar tot inwerkingtredende wetgeving en vervolgens effectuering van de herindeling over te gaan.

Gemeenten die per 1 januari 2012 worden heringedeeld moeten een tussentijdse herindelingsverkiezing houden, zonder dat een reguliere raadsverkiezing kan worden overgeslagen. De Kiesraad is van mening dat een verlenging van de zittingsduur van de oude gemeenteraden van meer dan een jaar niet wenselijk is: de kiezer kon van tevoren niet weten dat de zittingsduur zo lang zou zijn. De nieuwgekozen raad na de herindelingsverkiezing treedt dus aan op 1 januari 2012, wanneer de oude gemeenteraden aftreden, en houdt zitting tot de reguliere raadsverkiezingen van maart 2014. Uitstel van verkiezingen voor een periode langer dan 1 jaar is dus ongewenst.

De wettelijke procedurefase loopt feitelijk tot de start van de herindeling. Gedurende dit traject zullen de gemeenten de realisatiefase dienen te doorlopen. In de realisatiefase zal de organisatie, de mens en de techniek getransformeerd moeten worden naar de nieuwe gemeente. Klik Media:Plan_van_aanpak_Realisatiefase_Herindeling.pdf voor een plan van aanpak Realisatiefase Herindeling.

Persoonlijke instellingen